แนวโน้มและสภาวะตลาดอุตสาหกรรมเซลล์และยีนบำบัด

10/09/2563
          จากรายงานของ Grand View Research (2018) พบว่า ในปี 2560 ตลาดเซลล์บำบัดโลกมีมูลค่าเท่ากับ 5.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 5.34 ในขณะที่ มูลค่าของตลาดยีนบำบัดในปี 2561 เท่ากับ 0.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และมี CAGR ร้อยละ 33.9 โดยปัจจุบัน มูลค่าตลาดของทั้งเซลล์และยีนบำบัดมีมูลค่าไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับงานวิจัยด้านเซลล์และยีนบำบัดที่กำลังศึกษา นอกจากนี้ ตลาดสเต็มเซลล์โลกซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของเซลล์และยีนบำบัดมีมูลค่าเท่ากับ 16.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 28.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2566 โดยมี CAGR เท่ากับร้อยละ 10.04
Page view : 602