บริการ

   
1. การบริหารงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ
   1.1 การร่วมวิจัยและสนับสนุนการทำวิจัยที่เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ
       1.1.1 การบริหารโครงการ/สนับสนุนการทำวิจัย
       1.1.2 การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
       1.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล
   1.2 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการยกระดับงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
       1.2.1 การบริหารประโยชน์จากทรัพย์สิน
       1.2.2 การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

   1.3. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนากำลังคนด้านชีววิทยาศาสตร์
       1.3.1 การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/นิทรรศการ/ประกวดแข่งขัน
       1.3.2 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักถ่ายทอดเทคโนโลยี (APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center)
2. ให้คำปรึกษาภาคเอกชน บริการข้อมูล ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์
   2.1 การบริการให้คำปรึกษาภาคเอกชน
   2.2 การบริการข้อมูลความรู้
   2.3 การจับคู่ธุรกิจ
   2.4 การพัฒนาและบริการฐานข้อมูลด้านธุรกิจชีววิทยาศาสตร์

 
    
Page view : 27450