APEC Life Science

     TCELS ได้เข้าไปมีบทบาทเป็น Focal Point ในเวที Asia Pacific Economic Cooperation หรือ APEC ใน Forum ที่ชื่อว่า APEC Life Sciences Innovation Forum (LSIF) ซึ่งได้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 และเติบโตจนเป็นผู้นำและริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา
     จะมีการประชุมหารือทุกปี โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพื่อหานโยบายใหม่ๆในการผลักดันให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมทางด้านชีววิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง และสังคมผู้สูงอายุ
     ในฐานะที่ TCELS เป็น Focal Point ของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย และของ APEC LSIF ได้แสดงบทบาทอย่างเด่นชัดในการผลักดันภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยไปเข้าร่วมหารือในเวทีนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิก APEC นอกจากนี้ยังสนับสนุนการนำเสนอโครงการของประเทศเพื่อขอรับเงินทุนจาก APEC อีกด้วย
Page view : 1883