บทวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการตลาด

22/04/2562
ยาสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนโบราณหรือการแพทย์ทางเลือก โดยตัวยาสมุนไพรนั้นมีส่วนผสมหลักที่ได้มาจากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการรักษาและวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาการแพทย์ทางเลือกอย่างการแพทย์อายุรเวท (Ayuvedic) และการแพทย์ยูนานิ (Unani) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการรักษาแบบองค์รวม มีความหลากหลาย ให้ผลข้างเคียงน้อย คุ้มค่ากับราคา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
22/04/2562
ในปี ค.ศ. 2016 ตลาดสเต็มเซลล์มีมูลค่าราว 6.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ และได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 15.63 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2025 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 9.2 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปัจจัยที่ทำให้ตลาดดังกล่าวมีการเติบโตได้แก่ การขยายขอบเขตงานวิจัยเพื่อให้สามารถนำผลการทดลองทางคลินิกไปพัฒนาการรักษาโรคต่างๆ และการค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสเต็มเซลล์จากมนุษย์ของนักวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการผลิตสเต็มเซลล์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบศักยภาพในการจัดการโรค ซึ่งปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู และส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้ในอนาคต 
22/04/2562
ตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัดทั่วโลกมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2014 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 20.03 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 8 ปีถัดมา (ปี ค.ศ. 2014 – 2024) ซึ่งจากการวิจัยทางการตลาดของบริษัท Grand View Research ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าของตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัดทั่วโลกจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 20.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2024  โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัด  ได้แก่ อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยและศัลยแพทย์ได้รับประโยชน์จากใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัด โดยอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตหุ่นยนต์ที่ทันสมัยขึ้น รวมถึงไปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่มีมูลค่าสูงทำให้หันมาใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดมากขึ้นอัตราการเกิดโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับประสาท เป็นต้น  
08/02/2562
ภาพรวมรายได้ตลาดอาหารเสริมทั่วโลกในปี ค.ศ. 2016 มีมูลค่าอยู่ที่ 121.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 5.7 เปอร์เซ็นต์ (ปี ค.ศ. 2006-2020) แม้ว่าในปี ค.ศ. 2009 และปี ค.ศ. 2015ความผันผวนของเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบให้อัตราการเจริญเติบโตของตลาดดังกล่าวลดลง แต่ในปีถัดมาตลาดอาหารเสริมก็กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการคาดการณ์จากวารสาร Nutrition Business Journal (NBJ) ระบุว่า รายได้ตลาดอาหารเสริมทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง155พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะมาจากการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย)และภูมิภาคยุโรปตะวันออก โดยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึง 9 เปอร์เซ็นต์
07/02/2562
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine;RM) เป็นแนวทางการรักษาโรคโดยใช้กลไกทางชีวภาพเข้ามามีบทบาทในการรักษาภาวะเสื่อมและความผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่ายกาย ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู ทดแทน และซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เกิดความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูถือเป็นแนวทางการรักษาแบบใหม่ของวงการอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Industry) 
06/02/2562
บริษัทวิจัยตลาด Cystal Market Research ได้ประเมินรายได้ของตลาดหุ่นยนต์การแพทย์ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2012 ว่ามีมูลค่าอยู่ที่ 6.69 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 46.24 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2022 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 21.32 เปอร์เซ็นต์ (ปี ค.ศ. 2013 - 2022) สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดนี้มีการเติบโตสูงขึ้นได้แก่ การเพิ่มขึ้นของความต้องการในการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่าง การผ่าตัดที่แม่นยำขึ้น และการเพิ่มขึ้นของจำนวนการผ่าตัดจากระดับการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้น 
Page view : 5486